Política de privacitat

Condicions GIMNÀS LA LLERA. REGLAMENT D’ÚS.

CONDICIONS D’ABONAMENT

 • En el moment de la inscripció, cal facilitar les dades personals, aportant una fotocòpia del DNI i del carnet de la Seguretat Social, i les dades del banc o caixa, per domiciliar-hi els rebuts. En cas de pensionistes, familiars o persones amb alguna disminució, cal portar fotocòpies de la documentació pertinent.
 • Es respectarà en tot moment el que disposa la llei de protecció de dades de caràcter personal. Llei orgànica del 15/1999.
 • L’import de la quota d’inscripció i del primer pagament mensual serà en efectiu, cal abonar-lo a la recepció en el moment de donar-se d’alta. Els pagaments següents, es domiciliaran a l’entitat bancària escollida.

 

NORMES ADMINISTRATIVES

 • Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur la targeta d’accés d’abonat o abonada, o de cursetista i passar-la pels torns d’accés.
 • Els rebuts mensuals es domiciliaran a la vostra entitat bancària entre els dies 1 i 5 de cada mes.
 • L’abonat o l’abonada podrà canviar la modalitat d’abonament, sempre que ho comuniqui abans del dia 25 del mes en curs, tot abonant la diferència de les tarifes que corresponguin.
 • Quan un abonat o abonada desitgi donar-se de baixa, haurà d’omplir el formulari que es facilitarà a la recepció, abans del 25 del mes en curs.
 • En cas que no ho faci, no se li farà la devolució de l’import dels rebuts tramitats.
 • L’entitat donarà de baixa a totes aquelles persones que hagin deixat d’abonar una mensualitat. A partir d’aquest moment no es podrà accedir a les instal·lacions. En cas de voler donar-se d’alta una altra vegada, caldrà que pagui el/s rebut/s pendents i que satisfaci els requisits establerts en aquell moment.
 • Els rebuts impagats tindran el recàrrec corresponent i s’hauran de pagar en efectiu a la recepció.
 • Els preus s’actualitzaran el mes de gener de cada any, segons aprovació dels preus públics.
 • En cas de pèrdua de la targeta cal comunicar-ho a la recepció com més aviat millor, abonant la tarifa de reposició corresponent.
 • Sempre que un abonat o abonada canviï les seves dades d’inscripció, haurà de notificar-ho per escrit a la recepció.
 • Les entrades puntuals han de facilitar les dades personals així com un document identificatiu legal i existent (DNI, NIE, passaport, carnet de conduir…).

 

NORMES DE FUNCIONAMENT

 • L’horari d’obertura i tancament del centre estarà exposat a la recepció.
 • Els i les usuàries hauran d’atenir-se als dies i a les hores d’obertura i de tancament i a la parada tècnica, segons el decret 95/2000 de 22 de febrer pel qual s’estableixen les normes sanitàries de les piscines d’ús públic.
 • La Direcció es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació o als diferents espais i activitats si s’ha arribat a l’aforament màxim permès per la reglamentació vigent o per motius de seguretat.
 • La targeta d’abonat/da és personal i intransferible.
 • Cal respectar els horaris de les diferents activitats.
 • Els cursos i activitats complementàries seguiran el calendari escolar aprovat pel Departament d’Ensenyament.
 • La Direcció es reserva el dret de modificar el programa d’activitats en funció de les necessitats de la instal·lació.
 • Les entrades puntuals estan condicionades a l’aforament de la instal·lació i només permetran un sol accés.
 • Està prohibit fumar en tota la instal·lació.
 • Està prohibit menjar, excepte en zones restringides i senyalitzades.
 • Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte.
 • No es pot entrar en cap espai amb envasos de vidre.
 • No es permet la venda ni consum de tabac i begudes alcohòliques. Llei 10/1991 de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985 de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.
 • No es permet l’ús de la instal·lació a persones que no compleixin els requisits higiènics mínims, ni a les persones que per malalties puguin perjudicar la resta d’usuaris i usuàries.
 • L’ascensor de la instal·lació és d’accés limitat a les persones autoritzades.
 • Les i els usuaris/àries hauran de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i amb la resta d’usuaris i usuàries.
 • La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats. Els objectes perduts que hagin pogut ser recollits es guardaran a recepció durant 15 dies i passat aquest temps, s’entregaran a una ONG.
 • Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material, en fer-ne mal ús, comportaran la seva reposició. En cap cas es podrà utilitzar cap mena de material i/o producte que pugui perjudicar la instal·lació.
 • Està prohibit exercir d’entrenador o entrenadora personal i se suspendrà provisionalment o permanentment l’accés a la instal·lació a la persona que ho transgredeixi.
 • En cas de patir alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic o altres malalties que comportin riscos per a la pràctica esportiva, cal avisar el personal tècnic o socorristes i anar sempre en companyia.
 • En cas de trobar-se malament, cal avisar immediatament qualsevol treballador o treballadora de la instal·lació.

 

RECONEIXEMENT MÈDIC

 • Es recomana passar un reconeixement mèdic abans de qualsevol activitat física.

 

NORMES D’UTILITZACIÓ DELS SERVEIS I DELS ESPAIS ESPORTIUS

 

SALES D’ACTIVITAT DIRIGIDES

 • No està permesa l’entrada a la sala a menors de 16 anys, excepte a les sessions específiques organitzades pel centre.
 • No es permet l’ús lliure de les sales.
 • És obligatori accedir amb calçat esportiu d’ús exclusiu per a la pràctica esportiva, cal fer ús d’una tovallola per eixugar-se la suor i és recomanable aigua per hidratar-se.
 • No es poden entrar bosses d’esport, ni cap altre objecte.
 • Els i les usuàries han de respectar-se entre si, així com el material i la programació horària dels espais. La Direcció farà públic un quadre dels horaris de les activitats programades per a cada espai.
 • Cal tenir cura del material esportiu. S’ha de deixar sempre al seu lloc després d’utilitzar-lo.
 • No es permet entrar a la sala un cop iniciada la sessió.
 • S’ha de ser puntual. L’escalfament és imprescindible per tal d’evitar lesions.
 • No abandoneu les sessions d’activitat dirigida fins al seu acabament. Cal avisar al tècnic si heu d’abandonar la sessió abans que s’acabi.

 

SALA DE FÍTNES

 • No està permesa l’entrada a la sala a menors de 16 anys, excepte a les sessions específiques organitzades pel centre.
 • Cal que respecteu a cada moment les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.
 • No està permès entrar amb el tors despullat, amb vestit i calçat de carrer o amb xancletes.
 • S’ha d’anar amb roba i calçat esportiu amb la sola neta.
 • No s’hi poden entrar bosses d’esport, ni aliments, ni ampolles de vidre, ni cap altre material que el personal de la instal·lació estimi convenient.
 • Qui practiqui programes individuals ha de guardar la fitxa, un cop utilitzada, a l’arxivador. Aquesta no es pot treure de la instal·lació i no es poden fer servir d’altres programacions.
 • S’ha d’evitar que les plaques dels aparells impactin entre elles, i llançar els pesos a terra de forma incontrolada.
 • S’ha de recollir el material i descarregar les barres de pesos just després d’utilitzar-lo.
 • No es pot moure el material d’una zona a l’altra de la sala.
 • Durant la pausa de recuperació entre sèries, és obligatori cedir l’aparell si hi ha gent que està esperant.
 • Pel que fa a les estacions cardiovasculars, si hi ha persones esperant, el temps màxim d’utilització serà de 20 minuts.
 • És obligatori col·locar una tovallola entre el cos i l’aparell.
 • S’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, sobretot als cardiovasculars. Es pot utilitzar el paper que hi ha a les sales.
 • No s’hi pot exercir d’entrenador o entrenadora personal.

 

SALA DE CYCLING

 • No està permesa l’entrada a la sala a menors de 16 anys, excepte a les sessions específiques organitzades pel centre.
 • Cal que respecteu a cada moment les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.
 • Les bicicletes s’adjudicaran per rigorós ordre d’arribada.
 • És obligatori l’ús d’una tovallola per eixugar-se la suor.
 • Cal hidratar-se durant la sessió.
 • No es pot utilitzar la sala ni el material fora de les sessions programades.
 • En acabar la sessió, s’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells. Podeu utilitzar el paper que hi ha a la sala.
 • S’ha d’abaixar el selló, pujar el manillar i baixar la resistència.
 • No es poden canviar els pedals.
 • No es poden canviar de lloc les bicicletes ni manipular-les.
 • Cal que respecteu a cada moment les instruccions del personal tècnic encarregat de la sala.

VESTIDORS

 • Es podrà gaudir d’armariets d’ús puntual alguns dotats amb un pany, o amb un cadenat que es podrà adquirir a la recepció, per guardar-hi les pertinences.
 • Cal deixar els armariets lliures una vegada acabada l’activitat. Al final de la jornada es procedirà a l’obertura dels armariets i el material que s’hi trobi es dipositarà a objectes perduts.
 • En cas de pèrdua de la clau cal avisar el personal de la instal·lació i abonar la tarifa corresponent en cas de reposició.
 • No està permès dur a terme cap operació d’higiene personal (depilar-se, tallar-se les ungles, tenyir-se, afaitar-se…) o qualsevol altra operació d’estètica en tot el recinte.
 • No deixeu res fora dels armariets, ni mentre feu activitats ni quan us dutxeu, tingueu cura de les vostres pertinences en tot moment.
 • Respecteu les altres persones usuàries.

 

RECOMANACIONS

 • Utilitzeu roba esportiva transpirable i calçat adient. No es poden fer servir peces de roba de plàstic, ja que no permeten la transpiració.
 • Hidrateu-vos durant totes les sessions bevent sovint petites quantitats d’aigua.
 • Feu escalfament abans i estirament després de les activitats.
 • Seguiu els consells del personal tècnic i consulteu-li qualsevol dubte.

 

Fítnes i activitats dirigides:

 • Pantalons curts, pantalons de xandall o malles.
 • Samarreta, mallot o top.
 • Mitjons adequats.
 • Sabatilles esportives amb sola neta, si és possible amb cambra d’aire o similar.
X